От самото си създаване списание „Наука Кардиология“ се радва на голям успех както сред кардиолозите и общопрактикуващите лекари, така и сред лекарите от други области на медицината. С годините списанието се оформи не само като научно издание, но и като списание, даващо практически насоки на своите читатели. Редакционнят екип и авторите са доказали се наши медицински специалисти.

Разгледай За списанието

Сп. “Наука Ендокринология” бързо се утвърди като практическо ръководство по ендокринология, насочено към общопрактикуващи лекари, ендокринолози и други медицински специалисти. Целта е те да бъдат запознати със съвременните концепции, консенсуси и насоки, отнасящи се до основни проблеми на клиничната ендокринология. Автори са водещи специалисти. 

Разгледай За списанието

Списанието е посветено на диагностиката и лечението на респираторните заболявания. В изданието водещи специалисти представят данни от нови клинични проучвания, практически препоръки, описания на интересни клинични случаи, обзори. Публикуваните в списанието материали улесняват обмена на професионален опит между лекари от терапевтични специалности.

Разгледай За списанието

Водещи специалисти в областта на фармакологията, клиничната фармакология и фармакотерапия, фундаментални и клинични дисциплини представят новостите в механизмите на действие на лекарствата на клетъчно ниво, проблемите, свързани с лекарствените взаимодействия, и техните желани и нежалани ефекти в зависимост от генетичните особености на организма. Разпространява сред фармаколози, фармацевти, общопрактикуващи лекари, кардиолози, ендокринолози и други извънболнични и болнични специалисти. 

Разгледай За списанието

Целта на списанието е да публикува научноизследователска и практическа информация свързана с инфекциозните заболявания – закономерности на инфекцията, инфекциозния процес, инфекциозната болест, въпросите на етиологията, единството между инфекциозен и епидемичен процеси, патогенезата, патологоанатомичните промени при инфекциозните болести. Застъпени са клиничните форми на протичане на инфекциозните болести, тяхната диагноза, диференциална диагноза, усложнения.

Разгледай За списанието

В списанието ще откриете професионален поглед към иновативните подходи в сферата на онкологията и хематологията, обзори и коментари, съвременен прочит на актуалните теми, както и интересни клинични случаи. Списанието ще отразява съвременните тенденции в прецизната онкология и онкохематология с поглед и към бъдещето на иновациите в борбата с онкологичните заболявания, но и с респект към усилията, положени от поколения лекари и учени в борбата със заболяване старо колкото и света.

Разгледай За списанието

Забележка: Всички права са запазени. Никаква част от материалите публикувани на www.arbilis.com (или от печатните издания на издателство Арбилис ООД), не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани под каквато и да било форма или по какъвто и да било начин – електронен, механичен, фотокопирен, звукозаписен или друг, без изричното писмено съгласие на издателя.