Технически параметри

  • Година на издаване: от 2010 до момента

  • Печатно издание

  • ISSN 1314-2674

  • Периодичност: 1 брой годишно

  • Тираж: 5000

  • Списанието се реферира в НАЦИД.

Редакционен съвет

Главен редактор

чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска, Катедра „Фармакология и токсикология”, Медицински факултет, Медицински университет, София

Зам.-главен редактор

д-р Мария Попова, Изпълнителна агенция по лекарствата, София

Членове

проф. д-р Андреа Ласлоп, Дирекция „Научно развитие”, Австрийска агенция за здраве и безопасност на лекарствата/храните, Виена, Австрия, член на СНМP

проф. д-р Николай Ламбов, Катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

проф. д-р Харалд Енцман, Дирекция „Разрешаване на лекарствени продукти“ към Федерален институт за лекарствени и медицински продукти, Германия; Председател на СНМР към ЕМА

проф. д-р Борислав Георгиев, Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница

доц. д-р Румен Павлов Николов, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

доц. д-р Любина Тодорова, Дирекция „Разрешение за употреба на лекарствените продукти“, Изпълнителна агенция по лекарствата, София

Целева аудитория

Фармаколози, фармацевти, ОПЛ, кардиолози, ендокринолози, пулмолози, специалисти медицинска генетика и др.

Абонамент

Всеки, който желае да получава списанието може да се абонира ТУК.