ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Арбилис е издател на специализирана медицинска периодика и литература

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ

Арбилис оранизира конгреси, конференции, форуми, лекционни курсове, корпоративни семинари и др.

ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Арбилис организира почивки и екскурзии в летни, зимни и СПА курорти в България и чужбина

Политика по качеството на „Арбилис” ООД 

Основната цел на ръководството и екипа на "АРБИЛИС" ООД e фирмата да се наложи и задържи като търсен, надежден и предпочитан партньор при извършване на дейности по:

Рекламна дейност, издателска дейност, организиране на форуми, организиране на обучения за презентационни умения, продуцентска и ПР дейност, сделдки с интелектуална собственост, мейлинг, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност. Администриране на НПО.

Просперитетът, конкурентоспособността и завоюваните пазарни позиции от "АРБИЛИС" ООД са постижения, постигнати благодарение на нашия професионализъм, точна преценка за пазара и изпреварващите предвиждания за очакванията на клиентите. Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура.

Тази цел можем да постигнем чрез непрекъснато развитие и подобряване на процесите, чрез прилагане на Система за управление, изградена съгласно ISO 9001:2015. В тази връзка, Ръководството на "АРБИЛИС" ООД поема следните ангажименти:

• да предоставя продукти при постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни, свързани с качеството на продуктите и услугите;

• да определи и периодично да разглежда всички изисквания – собствени, клиентски и изисквания на други заинтересовани страни, свързани със системата за управление;

• да определи контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението, както и промените в тях;

• да определи рисковете и възможностите за бизнес процесите, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите за бизнес процесите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия, в зависимост от оценката на риска;

• да удовлетворява напълно изискванията на клиентите, използвайки компетентността и опита на екипа, както и избирайки надеждни външни специалисти и подизпълнители;

• непрекъснато да подобрява процесите по изпълнение на дейността, на компетентността на служителите, на инфраструктурата и използваното оборудване, и на системата за управление като цяло;

• да познава и прилага изискванията на приложимите национални и международни нормативни документи;

• ежегодно да определя конкретни измерими цели, при провеждането на прегледите от ръководството;

• да разгласява настоящата политика сред служителите на дружеството и да насърчава техния принос за изпълнението й.

Генералният мениджър/ПР са отговорни за внедряването и поддържането на настоящата Политика и поемат ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление.

Всички служители са пряко отговорни за прилагането на Политиката и гарантират нейното изпълнение.

При необходимост политиката се предоставя и на външни заинтересовани страни. Политиката се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.

Като Генерален мениджър на "АРБИЛИС" ООД

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на "АРБИЛИС" ООД и за прилагането на настоящата политика по качество.

Генерален мениджър на „Арбилис” ООД: Иван Батаклиев

21.05.2019 г., София

 

Политика за качество на Арбилис ООД