ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Арбилис е издател на специализирана медицинска периодика и литература

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ

Арбилис оранизира конгреси, конференции, форуми, лекционни курсове, корпоративни семинари и др.

ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Арбилис организира почивки и екскурзии в летни, зимни и СПА курорти в България и чужбина

Политика на „Арбилис” ООД за поверителност на личните данни

Информация за Администратора

"АРБИЛИС" ООД – Администратор на Вашите лични данни – е дружество регистирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК:130344702, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. "Партиарх Евтимий" № 19 А.

"АРБИЛИС" ООД (наричан по-долу "Администратор" или "Дружество") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

"АРБИЛИС" ООД се ангажира да защитава личните Ви данни.

Настоящата Политика за поверителност Ви предоставя информация относно обработваните от дружеството лични данни при организиране на събития, доставка на медицински издания или друг тип услуги, осъществявани или администрирани от дружеството.

"АРБИЛИС" обработва разнообразна информация, необходима за включването Ви в различни събития, извадки за получаване на новини, покани, оферти, материали, фактури, договори, заявки за реклама и друго, която Вие ни предоставяте доброволно чрез документи или чрез кореспонденция, в това число, но не само: имена, телефон, имейл, месторабота, адрес за кореспонденция, специалност, УИН, номер на банкова сметка. Ние обработваме тази информация само във връзка с подготвителни и логистични процеси по осъществяване на нашата дейност.

Информация за работата ни с данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Събираме и обработваме Ваши лични данни с цел да можем да Ви предоставяме услугите, които предлагаме.

Сигурността на данните, които ни поверявате, е много важна за нас. Обработването на Вашите данни е свързано с нуждите за изпълнение на конкретните услуги, договорите и дейностите с оглед на нашия легитимен интерес. Събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

След получено Ваше съгласие

В определени случаи Ваши лични данни се обработват само след предварителното Ви писмено съгласие или съгласие дадено по електронен път, чрез доброволно маркиране на съгласие в чекбокс на сайта ни, за конкретно посочена от нас цел, като ПОЛИТИКА за ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ 1 например: съгласие да получавате информационни бюлетини и новини, съгласие да получавате персонализирани оферти и предложения, съгласие за участие в анкети и др. Когато давате такова съгласие, ние обработваме само необходимата част от съхранените Ваши основни лични данни и данни за потребление, които съответстват на тези нужди. Например – когато дадете съгласие да получавате нюзлетър, Вашите основни лични данни, които ще обработваме с тази конкретна цел, е имейл адресът Ви. Имайте предвид, че така дадени съгласия от Ваша страна, имате право в последствие и да оттегляте.

Как защитаваме Вашите лични данни

За да осигурим адекватна защита на данните на нашето дружество и на нашите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данните (Регламент (ЕС) 2016/679), както и най-добрите ни познати практики, подпомагащи процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. Всички служители на "АРБИЛИС" ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията на отговорните лица.

Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни

Имате право да изискате и получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Имате право и да получите достъп до данните, свързани с Вас и информацията, отнасяща се до събирането, обработването, разкриването и съхранението на личните Ви данни.

При поискване Администраторът Ви предоставя копие от обработваните Ваши лични данни, като си запазва правото да налага административна такса, в случай на прекомерност на исканията.

Достъп до Вашите лични данни имат служителите на "АРБИЛИС", които участват в съответния етап от дейността; други дружества или лица, които са пряко свързани с организиране на събитието (хотели, превозвачи). Вашите данни може да бъдат прехвърлени извън България, когато гореописаните лица са разположени извън България. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в "АРБИЛИС" с цел осъществяване на контакт с Вас при други събития и медицински издания, които са във Вашата област на работа или интерес.

Вие имате право по всяко време да оттеглите това Ваше съгласие, както и да осъвремените, редактирате или промените предоставените от вас лични данни; Вие имате право по всяко време да изискате информация и достъп до обработваните Ваши лични данни, да поискате коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, да направите възражение срещу обработването им. ПОЛИТИКА за ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ 2 За повече информация по какъв начин можете да упражните правата си, моля да се свържете с нас на следния имейл адрес: arbilis@arbilis.com

Ако предоставяте на "АРБИЛИС" информация за трети лица, ние ще приемем, че въпросните трети лица са Ви дали разрешение да го направите и че АРБИЛИС ще има право да събира, обработва и прехвърля личните данни на третите лица по същия начин както и Вашите.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, както и компетентния съд.

Kато генерален мениджър на "АРБИЛИС" ООД

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на "АРБИЛИС" ООД и за прилагането на настоящата политика за поверителност на личните данни.

Генерален мениджър на „Арбилис” ООД: Иван Батаклиев

21.05.2019 г., София

 

Политика за поверителност на личните данни на Арбилис ООД