Чл.-кор. проф. Мила Власковска послучай 10-годишнината създаването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) в Република България

Чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска, дм, дмн, за бр. 1/2023 на сп. „Наука Фарма

„Уважаеми колеги и приятели,

През 2023 г. се навършват 10 години от създаването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) в Република България. Негов дългогодишен председател, както и един от съоснователите на списание „Наука Фармакология“, бе проф. д-р Николай Данчев, който ни напусна миналата година.

В настоящия брой едни от основните теми са посветени на структурата, задачите и постиженията на НСЦРЛП – изключително важен орган за обезпечаване на хората с възможно най-ефикасните и с достатъчен брой лекарствени продукти на достъпни цени – една изключително трудна задача при днешните национални и международни проблеми в областта на лекарствоснабдяването.

В качеството си на настоящ председател на НСЦРЛП с удоволствие искам да отбележа, че независимо от някои административни проблеми бяха успешно финализирани важни задачи на Съвета, като:

1. Съветът, като национален орган по оценка на здравните технологии, от 01.01.2019 г. извършва комплексна оценка за ефикасност, терапевтична ефективност и безопасност, фармако-икономическа оценка на лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование и с ново терапевтично показание, както и анализ на бюджетното въздействие. Въз основа на извършената оценка на здравните технологии се осигурява достъп на българските пациенти до иновативно лечение, като се гарантират безопасност, здравни резултати с голяма добавена стойност и оптимално разходване на публични средства. Много добро впечатление прави фактът, че резултатите от дейността показват, че Република България е подготвена за въвеждане в реално действие на новия Европейски регламент по ОЗТ, който предстои да започне реално да се изпълнява от 2025 г.

През 2022 г. НСЦРЛП стана пълноправен член на Координационната група (HTACG), създадена в изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 г. относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (Регламент за ОЗТ). Регламент 2021/2282 за оценка на здравните технологии има за цел да се постигне високо равнище на защита на здравето на пациентите и ползвателите на здравни технологии. С оглед осигуряване прилагането на Регламента за ОЗТ на национално ниво през 2023 г. представители на Съвета участваха в първите регулярни заседания в Лисабон и Стокхолм. Съветът е определил своите представители в подгрупите, които са към Координационната група, като са включени и специалисти със съответна експертиза от Министерство на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата. Целта е да се изгради устойчив експертен капацитет във всички ангажирани държавни институции в областта на лекарствената политика. Подгрупите, в които България е определила своите представители са, подгрупа за развитие на методологията и процедурните правила (the subgroup on the development of methodological and procedural guidance), подгрупа за съвместна научна консултация (the subgroup on joint scientific consultations), подгрупа за идентифициране на спешни здравни технологии (the subgroup on the identification of emerging health technologies) и за съвместна клинична оценка (the subgroup of joint clinical assessment). През 2024 г. са планирани редица действия, основна част от които се фокусират върху изменение и допълнение на националното законодателство, приeмане на методически и процедурни насоки, структурни промени, обучение за повишаване на капацитета на националните органи и подготовка на експерти.

През периода 01.01–31.12.2022 г. в ПЛС са включени 39 лекарствени продукта с оценка на здравните технологии, които принадлежат към 23 нови международни непатентни наименования.

Представените данни от проследяването на ефективността и безопасността на модерни противотуморни продукти показва много близък ефект от прилагането им в реалния живот спрямо клиничните проучвание. Тези данни са предмет на научни публикации в специализирани журнали и недвусмислено доказват готовността на Република България за прилагане на модерни, високоефективни терапии и оценката им на международно ниво.

2. В края на 2021 г. Съветът създава и внедрява Регистъра на националните номера за идентификация на лекарствените продукти, който в момента се администрира от НСЦРЛП. Новият публичен регистър – РННИЛП, чрез изграждането на цялостната база данни с лекарствени продукти, въвеждането на автоматизирано генериране на национален номер за идентификация на всеки лекарствен продукт дава възможност за еднозначната идентификация, което е в основата за правилно и ефективно функциониране на процесите по регулация на цените и реимбурсирането на лекарствени продукти не само на ниво НСЦРЛП, а и в целия сектор „Здравеопазване“.

Имплементирането на принципите за уникална идентификация на лекарствените продукти, които са част от търговския оборот в страната, в други електронни системи и в други технически и технологични решения ще допринесе за повишаване на проследимостта на движението на лекарства на територията на Република България. Внедреният национален код е един от етапите за цифровизация на публичните системи в здравеопазването 3. През 2022 г. информационната система (ИС) на НСЦРЛП е надградена и оптимизирана, като са създадени механизми за обмен и контрол на информацията в реално време.

Внедреното мобилно приложение предоставя възможности за проверка на цена на лекарствен продукт по търговско наименование или по международно непатентно наименование (INN), като е внедрена допълнителна възможност за сканиране на бар-кода на опаковката на лекарствения продукт. От подробния преглед на дейността на НСЦПРЛП в този брой ще стане видно, че особено внимание се отделя на методите на ценообразуване, на промяната на цените, причините за намаляване на разходите за лекарства и др. Голямо внимание се отделя на ценообразуването и на регулацията на генеричните лекарствени продукти, които дават по-широк достъп на по-добра цена.

Освен представените постижения на НСЦРЛП по случай 10-годишния му юбилей, в настоящия брой публикуваме статии, разглеждащи проблемите на антибиотичната резистентност – приоритет на Шведското председателство на ЕС, на модерни терапии и ваксини. Тези статии продължават традицията на списанието ни млади изследователи да публикуват фрагменти от докторантската си подготовка и запознаване с новости във фармакологията. Успехът на страната ни зависи от създаването на критична маса млади, образовани, ентусиазирани кадри с пиетет към иновациите и готовност да ги транслират бързо в живота в полза на хората.

Пожелавам на всички Вас здраве, спокойна и успешна пролет!“